Szanowni Państwo,

Administrator danych
Informujemy, że administratorem Państwa danych jest SEA-RENT Damian Lademann, ul. Zamostna 76, 84-239 Bolszewo, posiadający numer 588 189 22 47, aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej http://apartament-jastrzebiagora.pl/

Inspektor Ochrony Danych
Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora, na chwilę obecną, jest Pan Damian Lademann, z którym można się skontaktować  się za pośrednictwem poczty elektronicznej: lisijar@apartament-jastrzebiagora.pl.

Cele przetwarzania
Dane będą przetwarzane w celach wykonania umowy i usług, a także marketingu produktów i usług, których dostawcą jest administrator, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji  związanych z prowadzoną działalnością przez administratora.

Prawa osoby której dane dotyczą
Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Profilowanie danych osobowych
Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym procesom przetwarzania, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby której dane dotyczą.

Z poważaniem

Damian Lademann SEA-RENT